ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Α.Π.: 054/6/ΑΣ 1293

 

 

 

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

 

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών είκοσι πέντε (25) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας»

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

 

 

Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 962/1979 «για την ίδρυση στο Υπουργείο Εξωτερικών Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών και την τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 419/1976 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 202/τ.Α΄/1.9.79)
 2. Τις διατάξεις του Ν.2594/98 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.1998) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», άρθρο 14 παρ. 5,6,7,8,9 και 10 και άρθρο 53.
 3. Το Π.Δ. 17/99 (ΦΕΚ 10/4.2.1999) «περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» κεφ. Β΄(εισαγωγικός διαγωνισμός των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας).
 4. Την υπ΄αριθμ. 142/13.7.2000 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 2 της αριθ. 55/1998 ΠΥΣ (άρθρο 1 παρ. 51 του Ν.2412/96), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 35/21.7.2000 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/24.7.2000) που εγκρίνει την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Ακολούθων Πρεσβείας του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 2 και 6 του Ν.1400/1983 «τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/24.10.1983).
 6. Την υπ΄αριθμ. 2/49481/0020/6.7.2000 Απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2, εδ. στ΄του Ν.2190/94 «σύσταση ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994).
 8. Τις διατάξεις αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 (ΦΕΚ 630/τ.Β΄/12.5.00) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΕΣΔΔΑ προς τους Υφυπουργούς ΕΣΔΔΑ.

./..

-2-

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία
 2. είκοσι πέντε (25) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας και ορίζουμε ημερομηνία ενάρξεώς του την 20η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 17 από 26.1.1999 (ΦΕΚ 10/τ.Α΄/4.2.1999).

 3. Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και έχουν την ελληνική
 4. ιθαγένεια πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του διαγωνισμού σχετική αίτηση σε ειδικό έντυπο και υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά τους στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημέρα, μήνα, έτος και τόπο γεννήσεως, τόπο διαμονής, ασχολίες τους από τότε που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικάς τους, τίτλους σπουδών και τις τυχόν προαιρετικές ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξετασθούν, καθώς και ότι κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ανεγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., τα γενικά προσόντα του άρθρου 53 του Ν.2594/1998 και τα ειδικά προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.962/1979.

 5. Οσοι επιτύχουν υποχρεούνται να υποβάλουν εντός τριάντα (30) ημερών από την

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων:

α) πιστοποιητικό του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας που να

αποδεικνύει την εγγραφή τους, προκειμένου για άνδρες, στο μητρώο αρρένων και, προκειμένου για γυναίκες, στο γενικό μητρώο δημοτών, τη χρονολογία γεννήσεως και τον τόπο και χρόνο κτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας, προκειμένου για πολιτογραφηθέντα ομογενή,

β) αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως που θα πρέπει να έχει

συνταχθεί ενενήντα ημέρες από της γεννήσεως (η πράξη αυτή πρέπει να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος), ή, αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, απόσπασμα, προκειμένου για άνδρες, του μητρώου αρρένων και, προκειμένου για γυναίκες, του γενικού μητρώου δημοτών (δημοτολόγιο). Για τη συμπλήρωση του ανώτατου και κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο (Ν.2594/98, άρθρο 53, παρ. 1, εδαφ. β΄),

γ) πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ που να βεβαιώνει ότι ο άνδρας

υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί απ΄αυτές,

δ) πλήρες αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου του υποψηφίου, που

έχει εκδοθεί από το αρμόδιο γραφείο ποινικού μητρώου ή προκειμένου γι΄αυτούς που προέρχονται από την αλλοδαπή και δεν δύνανται να προσκομίσουν το ανωτέρω δικαιολογητικό, ανάλογο πιστοποιητικό αρμόδιας ξένης αρχής, νόμιμα επικυρωμένο,

 

 

./..

                                                                                              -3-

ε) πιστοποιητικό της αρμόδιας Εισαγγελίας που να αποδεικνύει βάσει

τελεσιδίκου βουλεύματος ότι δεν εκκρεμεί κατά του υποψηφίου Ακολούθου Πρεσβείας ποινική δίωξη, για κακούργημα ή πλημμέλημα της παραγράφου ε΄του άρθρου 53 του Ν.2594/1998,

στ) πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας του υποψηφίου στηριζόμενο και

σε ακτινογραφία θώρακος και εκδιδόμενο από την αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 751/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.22/1975, Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 53, Ν.2594/98,

ζ) το πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανωτάτου

εκπαδιευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ανεγνωρισμένου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

 

 

Τα πιστοποιητικά α΄, δ΄, ε΄και στ΄του άρθρου αυτού θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

 

Εξεταζόμενα μαθήματα

 

 1. Πρωτεύοντα μαθήματα
 2. α) Ελληνική γλώσσα

  β) Γαλλική γλώσσα

  γ) Αγγλική γλώσσα

  δ) Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία: α) από το 1815 μέχρι το 1945

  και β) από το 1945 μέχρι σήμερα.

  ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

  στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις.

 3. Δευτερεύοντα μαθήματα
 4. α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων

  β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

  γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασσικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού

  δ) Παγκόσμια γεωγραφία

  ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

  στ) Ναυτικό Δίκαιο

  ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 5. Προφορική Δοκιμασία – Συνέντευξη

 

 

4. Προαιρετικά μαθήματα

Οι γλώσσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (πλην αγγλικής και γαλλικής), καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβική-κροατική, βουλγαρική, ρουμανική και τουρκική.

./..

                                                                                                                        -4-

 

 

Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών από μία φορά σε τέσσερις (4) ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας.

                                                                                           aithsh.gif (4113 bytes)

 

 

Αθήνα,

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης

- ΣΤ΄ Γενική Διεύθυνση

- Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ΥΠΕΞ

- Ολες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ στη Βόρειο Ελλάδα

- Ολες τις Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές

- Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

α) Ολες τις Νομαρχίες (με φροντίδα του ΕΣΔΔΑ)

β) Κέντρο Διοικητικών Πληροφοριών, Βασ. Σοφίας 15, Fax: 3393100

 

- Ολα τα Πανεπιστήμια

- Ολα τα Τμήματα Νομικής, Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

- Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, Ζαλοκώστα 10

- Ο.Α.Ε.Δ., Πειραιώς 52, Γραφείο Στελεχών Επιχειρήσεων

 

 

 

 

 

ΦΚ/μσ