ΣΤΡΑΤOΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΓΕΝΙΚΑ
A. Από το Σύνταγμα της Χώρας μας ορίζεται ότι κάθε 'Ελληνας που μπορεί να φέρει όπλα υποχρεούται να συντελεί στην Αμυνα της Πατρίδας σύμφωνα με αυτά που ορίζουν οι Νόμοι.

B. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος και του Στρατολογικού Νόμου όλοι οι Ελληνες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τέλους Δεκεμβρίου τους έτους, κατά το οποίο συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους έχουν υποχρέωση να καταταγούν στο Στράτευμα για εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε μερικές περιπτώσεις η κατάταξη μπορεί να αρχίζει ένα χρόνο ενωρίτερα.

Γ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Η στρατιωτική υποχρέωση, που προβλέπεται από το στρατολογικό νόμο, διακρίνεται σε στατεύσιμη και εφεδρική- Η στρατεύσιμη υποχρέωση διακρίνεται σε πλήρη που ονομάζεται "θητεία" και σε μειωμένη που ονομάζεται "εκγύμναση".
Η διάρκεια της θητείας και της εκγύμνασης καθορίζεται με Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, ανάλογα με τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και με αποφάσεις επίσης δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί.

Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ
Οι στρατεύσιμοι προσκαλούνται να καταταγούν στο στράτευμα με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, με την οποία καθορίζονται οι μονάδες και ο χρόνος κατάταξης καθώς και άλλες λεπτομέρειες.

E. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις'Ενοπλες Δυνάμεις, εξαιρούνται για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι λόγοι της εξαίρεσης ορισμένες κατηγορίες στρατευσίμων όπως. οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι μετανάστες, δσοι επαναπατρίζονται στην Ελλάδα από Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Τουρκία, οι φοιτητές και διάφορες άλλες κατηγορίες που ορίζονται από τις σχετικές στρατολογικές διατάξεις.

ΣΤ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Θεωρούνται ως Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού οι στρατεύσιμοι ή οι οπλίτες που γεννήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό πριν το 15ο έτος της ηλικίας τους και οι γονείς τους κατοικούσαν στο εξωτερικό κατά την γέννηση ή την εγκατάστασή τους. (στο άρθρο 8 τουN. 1763/88 ενδεικτικά ερμηνεύεται η έννοια μόνιμος κάτοικος εξωτερικού).

Z.ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Μετανάστες, για λόγους καθαρά στρατολογικούς, θεωρούνται οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι αναχωρούν νόμιμα (όχι λάθρα) από την Ελλάδα και μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη στο Στράτευμα, εξαιτίας της λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω από τις τάξεις αυτού, εγκαθίστανται μόνιμα σε όλες τις χώρες της Υδρογείου οι οποίες δέχονται μετανάστες πλήν Ευρώπης, Αιγύπτου, Αλγερίου, Εμιράτων του Περσικού Κόλπου, Ιράκ, Ιορδανίας, Ισραήλ, Κουβέϊτ,Λιβάνου, Λιβύης, Μαρόκου, Μουσκάτ και Ομάν, Νότιας Υεμένης, Σαουδικης Αραβία5, Συρίας, Τουρκίες, Τυνησίας και Υεμένης ως και των Χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
Οι μετανάστες, ανεξάρτητα από την κλάση στην οποία ανήκουν εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη στο Στράτευμα μέχρις ότου διατηρούν την ιδιότητα του Μετανάστη.
Η υπέρβαση, από τους μετανάστες της ελεύθερης παραμονής τους στην Ελλάδα ή η άφιξή τους σ'αυτήν (Ελλάδα) για μόνιμη εγκατάσταση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του μετανάστη.

H. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΚΑΙ ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ανυπότακτοι είναι και κηρύσσονται οι στρατεύσιμοι που προσκαλούνται να καταταγούν στο στράτευμα και δεν παρουσιάζονται για κατάταξη ή παρουσιάζονται εκπρόθεσμα στις οριζόμενες μονάδες κατάταξης.
Λιποτάκτες είναι και κηρύσσονται οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας σε περίπτωση που απουσιάζουν αυθαίρετα από τις μονάδες τους.
Στους ανυπότακτους και στους λιποτάκτες επιβάλλονται ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του στρατιωτικού ποινικού δώδικα και στερήσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του στρατολογικού νόμου (π.χ.στέρηση του δικαιώματος να εκλέγουν ή να εκλέγονται, στέρηση του δικαιώματος να αναχωρήσουν από την Ελλάδα κλπ.)(βλ.ερμηνευτικές διατάξεις στο φυλλάδιο του Νόμου 1763/88 "Στρατολογία των Ελλήνων"σελ.13 άρθρο 17 και σελ.14 άρθρα 18,19 και 20).

Σημείωση
Στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ανωτέρω Νόμου 1763/88 υπάγονται όλοι οι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού (25.9.1988) υπόχρεοι σε στράτευση, οι οποίοι απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για ορισμένους λόγους πολλοί απώλεσαν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού λόγω παραμονής τους στην Ελλάδα πέραν του εξαμήνου στο ίδιο ημερολογιακό έτος ή υπερέβησαν τα 12 έτη σπουδών τους στην Ελλάδα κλπ. Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται για τους στρατεύσιμους των κατηγοριών αυτών προέβη και επέκτεινε την μεταβατική ρύθμιση του ανωτέρω άρθρου του νόμου αυτού με την απόφαση ΥΕΘΑ Φ.420/25/Γ1092/Σ.523/7.3.91 και με την πρόσφατη τοιαύτη Φ.420/16/9391/Σ.2695/7-12-94 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ. 932/15.12.94 τ.B')
Στις διατάξεις αυτές υπάγονται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που απώλεσαν την ιδιότητα αυτή για όλους τους αναφερομένους λόγους, που πρέπει ανήκουν στην κλάση 1991 και παλαιότερες (γεννηθέντες δηλ.τα έτη 1969 και παλαιότερες και τελικά που θα πρέπει να επέστρεψαν όιαν στην μεταναστευτική χώρα από την οποία προήλθαν (δηλ.στη μεταναστευτική χώρα που γεννήθηκαν ή που είχαν εγκατασταθεί πριν τη συμπλήρωση του15ου έτους της ηλικίας τους. Επίσης στις διατάξεις αυτές ανήκουν όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του "μετανάστη"μέχρι την 15.12.1994 σε χώρες φυσικά που δέχονται μετανάστες (Αμερική-Καναδάς-Αυστραλία κλπ.).

Θ. ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Δικαίωμα εξαγοράς Στρατιωτικών υποχρεώσεων έχουν οι παρακάτω κατηγορίες Ελλήνων του εξωτερικού.
α. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, που πληρούν όλες τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις περί μονίμου κατοικίας τους ανήκουν στην κλάση 1980 και παλαιότερες (γεννηθέντες το έτος 1959 και προγενέστερα.
β. Οι μετανάστες που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την 25 Σεπτεμβρίου 1988 σε οποιαδήποτε χώρα της υδρογείου που δέχεται μετανάστες.
2) Ηταν κατά την15.12.1994 στρατεύσιμοι ή ανυπότακτοι (όχι λιποτάκτες).
3). Δεν έχουν απωλέσει την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
4) Δεν έχουν υπερβεί τους 6 μήνες παραμονής τους στην Ελλάδα εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους από την 15.12.1994 και μεταγενέστερα.
5) Ανήκουν στις κλάσεις 1980 και παλαιότερες (γεννηθέντες τα έτη 1959 και προγενέστερα).
γ. 'Οσοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση, εφόσον ανήκουν στην κλάση 1981 και παλαιότερες (γεννηθέντες τα έτη 1960 και προγενέστερα).
δ. 'Οσοι Ελληνες έρχονται στην Ελλάδα από χώρες του τέως Ανατολικού Συνασπισμού και Τουρκία ή από οποιαδήποτε χώρα της υδρογείου που τελούσε ή τελεί υπό κομμουνιστικό καθεστώς για μόνιμη εγκατάσταση, εφόσον ανήκουν στις κλάσεις 1986 και παλαιότερες (γεννηθέντες τα έτη 1965 και προγενέστερα), και εφόσον ασκήσουν το δικαίωμα αυτό εντός πέντε ετών από την ημερομηνία αφιξής τους στην Ελλάδα. Ειδικά για όσους έχουν αφιχθεί οποτεδήποτε μέχρι και την 29.12.1992, το δικαίωμα εξαγοράς θα πρέπει να ασκηθεί μέχρι την 31.12.1997. Τα δικαολογητικά που απαιτούνται για την παροχή των παραπάνω ευεργετημάτων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και κατατίθενται στα αρμόδια Στρατολογικά γραφεία:
α. Αίτηση και Πιστοποιητικό Μονίμου κατοίκου εξωτερικού ή Μετανάστη που θα εκδοθεί από την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους, για τους υπαγόμενους (στους μονίμους κατοίκους και μετανάστες).
β. Αίτηση που κατατίθεται οποτεδήποτε μετά την εγγραφή σε μητρώα αρρένων δήμου ή κοινότητος Ελληνικής Επικράτειας, γι' αυτούς που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
γ. Αίτηση και αντίγραφα διαβατηρίων ή άλλων ταξειδιωτικών εγγράφων ή βεβαιώσεις Ελληνικών Προξενικών και Αστυνομικών Αρχών για τους Ελληνες που έρχονται από χώρες Ανατολικού Συνασπισμού, Τουρκίας κ.λ.π. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να προκύπτει η διακοπή της μόνιμης διαμονής και η άφιξη στην Ελλάδα για εγκατάσταση.
Τέλος για διευκόλυνση των Ελλήνων πολιτών μας, σας γνωρίζουμε ότι για εκδόσεις πιστοποιητικών μονίμων κατοίκων εξωτερικού, μεταναστών κ.λ.π. αρμόδιες είναι οι Προξενικές μας Αρχές στο εξωτερικό.
Οι εξαιρέσεις από τις προσκλήσεις για κατάταξη και εξαγορές των Στρατολογικών υποχρεώσεων των στρατευσίμων γίνεται με την προσκόμιση και κατάθεση των πιστοποιητικών αυτών στα Στρατολογικά Γραφεία που ανήκουν.


HELLENIC MFA: [Home] [About the MFA] [Foreign Policy] [What's New] [Consular Section] [About Greece] [Press] [Hellenes Abroad] [Business and Economy] [Greek Fonts] [USA-Mirror] [Feedback]