Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Πολιτική Άνοιξη ΔΗΚΚΙ Συνασπισμός ΚΚΕ Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Τα άλλα κόμματα Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα

Αρχική σελίδαΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΑποτελέσματα on-line

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εποιτροπής στις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η "Κυβέρνηση" της Ένωσης, το εκτελεστικό της όργανο. Αποτελεί την κινητήρια δύναμή της, την αφετηρία κάθε δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι 20 Επίτροποι που την αποτελούν, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρός της, διορίζονται, με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για 5 χρόνια με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Δεσμεύονται να είναι εντελώς ανεξάρτητοι από τις εθνικές κυβερνήσεις τους και να δρουν μόνο προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν ικανότητες, κατάρτιση και εμπειρίες από την άσκηση υψηλών καθηκόντων στο εθνικό ή και κοινοτικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα συλλογικό θεσμικό όργανο, του οποίου τα μέλη στηρίζουν ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις της, και όταν αυτές λαμβάνονται μόνο με πλειοψηφία. Στο έργο της συνεπικουρείται από μια Γενική Γραμματεία με 19.700 υπαλλήλους που οργανώνονται σε 26 Γενικές Διευθύνσεις. Το 1/5 του προσωπικού εργάζεται στις γλωσσικές υπηρεσίες.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Φορέας της Νομοθετικής πρωτοβουλίας

Η οποιαδήποτε νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά με πρόταση της Επιτροπής. Χωρίς αυτήν δεν υφίσταται νομοθετική διαδικασία. Όταν η Επιτροπή καταρτίζει τις προτάσεις της ακολουθεί τρεις κατευθυντήριες αρχές:

  • το ευρωπαϊκό συμφέρον,
  • να τηρεί την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή να μην υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Ένωσης, και
  • να διεξάγει όσες προκαταρκτικές διαβουλεύσεις είναι αναγκαίες.

Η Επιτροπή Santer

Θεματοφύλακας των Συνθηκών

Η Συνθήκη εναποθέτει στην Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία (οι Συνθήκες και το παράγωγο Δίκαιο) της Ένωσης εφαρμόζεται σωστά από τα κράτη μέλη και τα πρόσωπα που δρουν στο χώρο της Ένωσης.

Η παραβίασή της υποχρεώνει την Επιτροπή να αναλάβει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέτρα (προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) ή και να επιβάλει άμεσα διοικητικά μέτρα (πρόστιμα), όταν παραβιάζεται π.χ. η νομοθεσία στον τομέα του ανταγωνισμού.

Διαχειριστής και εκτελεστής των πολιτικών της Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το καθήκον της πιστής διαχείρισης ενός ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης που ξεπερνά σήμερα τα 82 δις ECU. Έχει, πέραν τούτου, ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες: μπορεί π.χ. να θεσπίσει τους κανόνες για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας, μπορεί να λάβει προληπτικά μέτρα για να προστατεύσει την κοινοτική αγορά, ή την υγεία των καταναλωτών, μπορεί να παρέμβει απαγορευτικά στις συγχωνεύσεις και εξαγορές των επιχειρήσεων.

Εκτός των παραπάνω, η Επιτροπή αποτελεί και τον διαπραγματευτή της Ένωσης σε εμπορικές συμφωνίες και σε συμφωνίες συνεργασίας με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών.

Ολες οι προαναφερθείσες αρμοδιότητες και δραστηριότητες ασκούνται ή διεξάγονται υπό τον πολιτικό έλεγχο και σε συνεργασία με άλλα όργανα, μέσα από προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με κράτη-μέλη, επιχειρήσεις ή οργανισμούς και μέσα σε ένα κλίμα συνεχούς κριτικής παρακολούθησης από τα ΜΜΕ. Πολλές φορές ο ρόλος της είναι άχαρος: είναι το θεσμικό όργανο που ένω δεν αποφασίζει το ίδιο για τις πολιτικές της Ένωσης, αποτελεί, κατά προτεραιότητα, τον κύριο αποδέκτη της κριτικής.