Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Πολιτική Άνοιξη ΔΗΚΚΙ Συνασπισμός ΚΚΕ Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Τα άλλα κόμματα Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα

Αρχική σελίδαΕυρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΑποτελέσματα on-line

Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νομοθεσία

Ανάλογα με την υπό εξέταση νομική πράξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει:

  • το δικαίωμα της υποχρεωτικής διαβούλευσης, πράγμα που σημαίνει ότι κανένας νόμος δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ, αν προηγουμένως δεν έχει ζητηθεί η γνώμη του Σώματος
  • το δικαίωμα της τροποποίησης σ' ένα προτεινόμενο νόμο (διαδικασία της συνεργασίας)
  • το δικαίωμα της συναπόφασης (διαδικασία της συναπόφασης), όπου ένας προτεινόμενος νόμος μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον συμφωνεί και το Κοινοβούλιο, πράγμα που ισοδυναμεί με δικαίωμα αρνησικυρίας.
  • το δικαίωμα της έγκρισης (διαδικασία της σύμφωνης γνώμης) σε σημαντικές διεθνείς συμφωνίες, προσχωρήσεις νέων κρατών μελών, συμφωνίες σύνδεσης με τρίτες χώρες, κανονισμοί- πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Προϋπολογισμός

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης, τον οποίο καταρτίζει από κοινού με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο εφόσον τον υπογράψει ο Πρόεδρός του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Σώμα έχει απορρίψει τον προϋπολογισμό διότι το Συμβούλιο δεν είχε υιοθετήσει τις επιλογές του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο έχει, επίσης, το δικαίωμα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιστή εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η Επιτροπή δεν εκτέλεσε πιστά τον προϋπολογισμό, μπορεί να αρνηθεί να της χορηγήσει τη σχετική απαλλαγή. Σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό διαδραματίζει και η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου