MACEDONIA

Document No 15


  1. Dara-Shakuh
2. Shahanshah Nasir-ud-din Humayun
3. Baran Khan
4. Shahanshah Jallah-ud-din Akbar
5. Shahanshah Nur-ud-din Jehangir
6. Amir Taimur
7. Sultan Haider-Ali
8. Shahanshah Zahir-ud-din Babar
9. Shahanshah shahab-ud-din Shah Jehan
10. Qutb-ud-din Aibak
11. Sikander-i-Azam
12.Shahanshah Muhi-ud-din Aurangzeb
13. Bahadar Shah Zafar
14. Mohammad bin Qasim
15. Sultan Mehmud Ghazni
16. Hulaku Khan
17. Nadir Shah
18. Firdaousy
19. Alla-ud-din Khilji
20. Sultan Mohammad GhauriNEXT: Document No 16
PREV: Document No 14
TEXT: Return to Text
TOP: Top Index