Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ


ΕΚΔΟΣΗ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Για την έκδοση ή ανανέωση Ελληνικού διαβατηρίου απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη και από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Το λήξαν (προηγούμενο) διαβατήριο και φωτοτυπίες αυτού αν είναι κόκκινο σελίδες 2, 3, 7 και 32 αν είναι μπλέ σελίδες 2 έως 7 και 42
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητος της Ελλάδος ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα ή εκλογικό βιβλιάριο καθώς και φωτοτυπία αυτού. Πρέπει απαραίτητα να φαίνεται ο αριθμός δημοτολογίου.
 4. Για τους άρρενες, πιστοποιητικο εγγραφής στα μητρώα αρρένων και φωτοτυπία.
 5. Για τους άρρενες ηλικίας 19-50 ετών πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως και φωτοτυπία.

Για τους μονίμους κατοίκους της περιφερείας του Γενικού Προξενείου Νέας Υόρκης επι πλέον των ανωτέρω ζητείται Εγγραφή στα προξενικά μητρώα, η πράσινη κάρτα ή το αμερικανικό διαβατήριο

Σε περίπτωση απώλειας η κλοπής διαβατηρίου, επι πλέον όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτείται έκθεση Αμερικάνικης Αστυνομικής Αρχης όπου εδηλώθη η απώλεια ή κλοπή και υποβολή υπευθύνου δηλώσεως στο Γενικό Προξενείο περί του τόπου εκδόσεως και των συνθηκών απώλειας ή κλοπής.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

Πιστοποιητικό μετοικεσίας χορηγείται μόνο σε άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιφέρειας αρμοδιότητος του Γενικού Προξενείου κατά την τελευταία διετία τουλάχιστον. Χορηγείται επίσης σε άτομα που δεν είναι μεν μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ, έχουν, όμως, εργασθεί στο εξωτερικό πλέον της τελευταίας διετίας, με πλήρη εργασιακή σχέση και εφόσον είναι άρρενες και δεν έχουν στρατολογική εκκρεμότητα.

Απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στο Γενικό Προξενείο και υποβολή των εξής δικαιολογητικών :

 1. Ολα τα υπάρχοντα διαβατήρια όλων των ενηλίκων μελών της οικογενείας του αιτούντος.
 2. Φορολογικές δηλώσεις ή βεβαιώσεις εργασίας των δύο τελευταίων ετών. Για συνταξιούχους, βεβαίωση απο τον φορέα που τους συνταξιοδοτεί.
 3. Για όσους προτίθενται να εισαγάγουν αυτοκίνητο για ιδιωτική μόνο χρήση, άδεια οδήγησης, βεβαίωση αγοράς του ( BILL OF SALE ), τίτλος κυριότητας, άδεια κυκλοφορίας, και απόδειξη ασφαλίσεως του αυτοκινήτου που μεταφέρεται στην Ελλάδα. Απο τα δικαιο- λογητικά αυτά πρέπει να προκύπτει ότι, πριν εκδοθεί το πιστοποιη- τικό μετοικεσίας, ο αιτών ή η αιτούσα είχε την κυριότητα,κατοχή και χρήση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, που πρόκειται να εκτελω- νισθεί ατελώς, επι διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευχέρεια, αντί να μεταφέρουν το αυτοκίνητο που έχουν στις ΗΠΑ, να αγοράσουν άλλο. Στήν περίπτωση αυτή χρειάζεται μόνο η άδεια οδηγήσεως αλλά το αυτοκίνητο που θα εισαχθεί, πρέπει να είναι εντελώς καινούργιο και ο κινητήρας του να μήν είναι μεγαλύτερος των 2000 κ.ε (2 λίτρων)
 4. Εισιτήρια μελών της οικογένειας, που μετοικούν στην Ελλάδα, ή τις κρατήσεις θέσεων.
 5. Βεβαίωση του μεταφορικού οίκου για την αποστολή της οικοσκευής στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι μπορεί να χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό μόνο για κάθε οικογένεια. Τα ενήλικα και άγαμα παιδιά, που δέν έχουν δική τους χωριστή εγκατάσταση κατά την τελευταία διετία, δέν μπορούν να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας εκτός εάν μετοικούν στην Ελλάδα επ'ευκαιρία γάμου.

Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό μετοικεσίας χορηγείται μόνο μία φορά. Συμπληρωματικό πιστοποιητικό μετοικεσίας μπορεί να χορηγηθεί κατ'εξαίρεση μόνο για τα είδη που δεν έχουν εκτελωνισθεί ατελώς με το αρχικό πιστοποιητικό υπό τίς εξής προυποθέσεις :

 1. Παραμονή του δικαιούχου, μετά τόν αρχικό εκτελωνισμό της οικοσκευής του, στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, και
 2. Επανεγκατάσταση και συνεχής επί διετία παραμονή στο εξωτερικό, μετά την υποχρεωτική ετήσια παραμονή στην Ελλάδα. Θεωρείται συνεχής η παραμονή στην περιφέρεια αρμοδιότητος του Γενικού Προξενείου εφ'όσον δεν σημειώθηκε απουσία διάρκειας πέραν των 3 μηνών για κάθε 12μηνο ξεχωριστά.

Τα τέλη για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι 28,50 USD.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Φυσικό πρόσωπο αλλοδαπός ή έλληνας ομογενής που διατηρεί την μόνιμη κατοικία του στο εξωτερικό έχει το δικαίωμα να εισαγάγει οικιακά είδη μόνο για την επίπλωση και τον εξοπλισμό δευτερευούσης κατοικίας στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απο την προξενική αρχη πιστοποιητικό μεταφοράς ειδών δευτερευούσης κατοικίας. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται σε όσους είναι ιδιοκτήτες οικίας στην Ελλάδα ή έχουν μισθώσει κατοικία στην Ελλάδα για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Διαβατήρια του αιτούντος και του συζύγου
 2. Συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή τίτλο κυριότητας οικίας ή διαμερίσματος ή συμβόλαιο ενοικιάσεως κατοικίας, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών
 3. Φορολογικές δηλώσεις ή βεβαίωση εργασίας ή άλλα επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν πηγή εισοδήματος στις ΗΠΑ για την προηγούμενη διετία τουλάχιστον.
 4. Για όσους δεν έχουν αποκτήσει την Αμερικάνικη Ιθαγένεια, εγγραφή τους στα Προξενικά Μητρώα ή πράσινη κάρτα.

Επισημαίνεται εξ αλλου ότι :

 1. Κατά την εισαγωγή των ειδών, παρέχεται απαλλαγή απο τους εισαγωγικούς φόρους και δασμούς αλλά εισπράτεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
 2. Τα είδη που εισάγονται πρέπει να βρίσκονται στην κυριότητα του δικαιούχου και να χρησιμοποιήθηκαν για 6 τουλάχιστον μήνες πρό της εισαγωγής.
 3. Τα οικιακά είδη για την Δευτερεύουσα κατοικία παραδίδονται στον δικαιούχο με την καταβολή χρηματικής εγγύησης, που ισχύει για 3 χρόνια πρός διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση που τα εισαχθέντα είδη μεταβιβασθούν ή παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους, προ της λήξεως της τριετίας.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Αλλοδαποί πολίτες ή Ελληνες ομογενείς, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής αρμοδιότητος του Γενικού Προξενείου έχουν το δικαίωμα, όταν πηγαίνουν για τουρισμό στην Ελλάδα, να φέρουν όχημα ιδιωτικής χρήσεως με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, δηλαδή Αμερικανικές ή Ευρωπαικές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή δέν προβλέπεται η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει στο Τελωνείο ότι :

 1. Ειναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού
 2. Ειναι ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου
 3. Το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο και εφοδιασμένο με κανονική άδεια κυκλοφορίας

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ

 1. Σχέδιο συμβολαίου αγοραπωλησίας από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο
 2. Τίτλος κτήσης κυριότητας, πιστοποιητικό μεταγραφής του στο Υποθηκοφυλάκιο και πιστοποιητικό περί μη εκποιήσεως
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα πολιτικού μηχανικού (δεν απαιτείται εάν αναφέρεται σαν συνημμένο στον τίτλο κτήσης κυριότητας)
 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για δήλωση εισοδημάτων της τελευταίας πριν από τη μεταβίβαση διετίας. Δεν απαιτείται το προαναφερθέν πιστοποιητικό, εάν προσκομισθεί επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση, ότι το μεταβαζόμενο ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα κατά το χρόνο που ο πωλητής ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας του για την τελευταία πρίν από τη μεταβίβαση πενταετία.
 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
 6. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι το ακίνητο ανηγέρθη πριν την 14η Μαρτίου 1983 (έναρξη ισχύος του Νόμου 1337/12.3.83 που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων και την οικιστική ανάπτυξη). Εάν το ακίνητο ανηγέρθη μετά την έναρξη της ισχύος του προαναφέροντος νόμου, προσκομίζεται αντίγραφο άδειας της Πολεοδομίας.
 7. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 8. Αδεια Νομαρχίας για παραμεθόριες περιοχές
 9. Δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και Πράξη Καθορισμού Μεταβίβασης
 10. Περίληψη μεταγραφής
 11. Η πώληση πραγματοποιείται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που καταρτίζεται στο Γενικό Προξενείο. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τη σύνταξη του πωλητηρίου συμβολαίου μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά, η υπογραφή όμως του συμβολαίου μπορεί να γίνει μόνο από τον συμβαλλόμενο ή τον πληρεξούσιό του. Η δαπάνη ποικίλλει κατά περίπτωση, γιατί ο φόρος εξαρτάται από την αξία του ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες: Υπουργείο Εξωτερικών


Back to Consulate General of Greece in New York

Last update: December 2, 1996.Supported by HR-Net, an HRI project.