IENH ETAIPEIA EHNIKH IOOIA
IMNIOY 5, 17456 AIMO- EA, TH .210-9923281,FAX: 210-7248979, 210- 9923281
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY
5 SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS- GREECE, TEL : +30210- 99 23 281, FAX: +30210- 7248979, -9923281
WEBSITE: http://www.hri.org/iagp/ E- MAIL: kboud714@ppp.uoa.gr

EKATO EMTO IENE YNEPIO

EHNIKH IOOIA

ME EMA :

"ANTIHEI IA TH IOOIA:

AO TOY POKPATIKOY MEXPI HMEPA"

[HMO TAIPN, IEPIO - OYPANOYOI : 1-7 AYOYTOY 2003]
1. PO AANTA TA MEH TH EE
2. TOY YNEPOY TOY 15 IENOY YNEPIOY EHNIKH KAI
3. PO KAE AO ENIAEPOMENO

K O E 28 2003 YNEPIO.

T , , , A . AION OPO .

H

M
O O E
K B
K
A