ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ
ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 5, 17456 ΑΛΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
TEL: +30210- 99 56955, +30210-727.7545, 30210-727.7548
FAX: +30210- 9923281, +30210-7248979
website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Προς τους Επιτίμους Προέδρους της ΔΕΕΦ
Προς τα απανταχού της Γης μέλη της ΔΕΕΦ
Προς όλους τους μετέχοντες στα Συνέδρια της ΔΕΕΦ και
Προς κάθε άλλο φιλοσοφούντα και ενδιαφερόμενο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατά τη διάρκεια του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας στον Πλατανιά Χανίων στην Κρήτη συνήλθαν τα παρόντα μέλη της Ακαδημαϊκής Επιτροπής (Επίτιμοι Πρόεδροι της ΔΕΕΦ) και συνεζήτησαν εκτενώς για το θέμα του επομένου Συνεδρίου. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες προτάσεις των Συνέδρων και μετά συζήτηση, επέλεξε το εξής θέμα:

"ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ"
(PHILOSOPHY, ARTS AND TECHNOLOGY)
Όπως είναι προφανές η θεματική του Συνεδρίου είναι ευρύτατη. Δια του Συνεδρίου επιδιώκεται, εκτός των άλλων, να διερευνηθούν εννοιολογικά τρεις σημαντικοί τομείς δραστηριοτήτων και εκδιπλώσεως του ανθρωπίνου πνεύματος καθ' εαυτούς και εν συναρτήσει προς αλλήλους. Επιδιώκεται δηλαδή να εξεταστούν από φιλοσοφική κυρίως σκοπιά ζητήματα και προβλήματα που έχουν σχέση τόσο με το είναι της φιλοσοφίας όσο και με την ουσία, το περιεχόμενο, τις προτεραιότητες και αλληλεξαρτήσεις των τεχνών στην ευρύτατη σημασία τους και στη σχέση τους προς το φαινόμενο της τεχνικής. Ομοίως ζητείται να εξεταστεί το φαινόμενο της τεχνικής καθ εαυτό και οι γενικότερες και ειδικότερες επιπτώσεις του στην κοινωνία και στις αξίες που εκπροσωπούν οι τέχνες ως καλές και κατασκευαστικές αλλά και ως Γράμματα που, ως εικός, έχουν ανθρωπιστικό και βαθύτατα παιδευτικό περιεχόμενο.

Ως κύριες πάντως Ανακοινώσεις προκειται επιλεγούν αυτές που εξετάζουν σε βάθος το εννοιολογικό περιεχόμενο κάθε μορφής των τριών αυτών δραστηριοτήτων και που προσδιορίζουν με επαρκή τρόπο τις μεταξύ τους σχέσεις και προτεραιότητες. Όπως είναι εύλογο, η αναφορά στα θέματα της ελληνικής φιλοσοφίας έχει πάντοτε σημασία και είναι η συνήθης πρακτική των Συνεδρίων που οργανώνει η ΔΕΕΦ.

Αναλυτικώτερα στοιχεια θα δοθούν αργότερα με την πρώτη Εγκύκλιο Συνεδρίου.

ΑΘΗΝΑ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Καθηγ. Κωνσταντίνος Βουδούρης
Προέδρος της ΟΕ